label

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Về nhà cha

VỀ NHÀ CHA NĂM 2017

CÁO PHÓ 1


  
Dì MARIA PHAN THỊ QUÍ, sinh năm 1950.
Hiện tu tại Tu Viện Nguồn Sống, thuộc địa bàn giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 05 giờ 15 ngày 02/12/2017
HƯỞNG THỌ 67 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 18 giờ ngày
02-12-2017
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
giáo xứ Mỹ Luông, Chợ Mới vào lúc 14 giờ30 ngày 4-12-2017, sau đó an táng tại đất thánh Mỹ Luông

Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn dì Maria sớm hưởng thánh nhan Chúa

CÁO PHÓ 


Một người con của giáo xứ
  
Ông Batôlômêô NGUYỄN TIẾN ĐẠM, sinh năm 1933.
Hiện ngụ tại khu 5, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 12 giờ 50 ngày 27/09/2017
HƯỞNG THỌ 84 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 9 giờ ngày
28-09-2017
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 04 giờ30 ngày 29-09-2017, sau đó an táng tại đất nhà
Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn ông Batôlômêô sớm hưởng thánh nhan Chúa

CÁO PHÓ 


Một người con của giáo xứ
  
Anh PHANXICO NGUYỄN CAO PHI, sinh năm 1990.
Hiện ngụ tại khu 5, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 16 giờ 00 ngày 05/09/2017
HƯỞNG DƯƠNG 27 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 8 giờ ngày
06-09-2017
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 04 giờ30 ngày 08-09-2017, sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây
Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Anh PHANXICO sớm hưởng thánh nhan Chúa

CÁO PHÓ 


Một người con của giáo xứ


 
BÀ ANNA LÊ THỊ HIỂU, sinh năm 1939.
Hiện ngụ tại khu 1, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 08 giờ 50 ngày 23/08/2017
HƯỞNG THỌ 78 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 9 giờ ngày
24-08-2017
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 04 giờ30 ngày 25-08-2017, sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây
Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Bà ANNA sớm hưởng thánh nhan Chúa

CÁO PHÓ 


Một người con của giáo xứ

 
BÀ MARIA NGUYỄN THỊ XEM, sinh năm 1930.
Hiện ngụ tại khu 1, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 09 giờ 05 ngày 15/08/2017
HƯỞNG THỌ 87 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 19 giờ ngày
15-08-2017
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 04 giờ30 ngày 17-08-2017, sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây
Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Bà MARIA sớm hưởng thánh nhan Chúa

CÁO PHÓ 


Một người con của giáo xứ
  
CHI MARIA LỆ CHI, sinh năm 1961.
Hiện ngụ tại khu 5, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 12 giờ 18 ngày 10/08/2017
HƯỞNG DƯƠNG 56 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 16 giờ ngày
10-08-2017
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 04 giờ30 ngày 11-08-2017, sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây
Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn chị MARIA sớm hưởng thánh nhan Chúa

CÁO PHÓ 


Một người con của giáo xứ
  
BÀ MARIA NGUYỄN THỊ RẨM, sinh năm 1948.
Hiện ngụ tại khu 1, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 17 giờ 05 ngày 04/08/2017
HƯỞNG THỌ 70 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 19 giờ 30 ngày
04-08-2017
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 04 giờ30 ngày 07-08-2017, sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây
Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Bà MARIA sớm hưởng thánh nhan Chúa

CÁO PHÓ 

Một người con của giáo xứ
  
BÀ MARIA NGUYỄN THỊ BA, sinh năm 1930.
Hiện ngụ tại khu 5, giáo xứ Cần Xây
Vừa được Chúa gọi về lúc 20 giờ 30 ngày 01/08/2017
HƯỞNG THỌ 87 TUỔI
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 09 giờ 00 ngày
02-08-2017
Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ
Cần Xây vào lúc 04 giờ30 ngày 04-08-2017, sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây
Trong tinh thần yêu thương hiệp nhất. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Bà MARIA sớm hưởng thánh nhan Chúa


CÁO PHÓ 1

Một người con của giáo xứ 
Anh  PHÊRÔ TRƯƠNG CÔNG VĨNH, sinh năm 1972. Hiện ngụ tại khu 1, giáo xứ Cần Xây
vừa được Chúa gọi về lúc 7giờ 00 ngày 04/07/2017

HƯỞNG DƯƠNG 46 TUỔI 
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 18 giờ 00 ngày 04-07-2017


Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ Cần Xây vào 

lúc 04 giờ00 ngày 6-07-2017,

sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây 

Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Anh Phêrô sớm về với Chúa


CÁO PHÓ 

Một người con của giáo xứ 
Bà MARIA ĐẶNG THỊ MINH, sinh năm 1935. Hiện ngụ tại khu 2, giáo xứ Cần Xây
vừa được Chúa gọi về lúc 12 giờ 40 ngày 07/05/2017
HƯỞNG THỌ 82 TUỔI 
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 18 giờ 30 ngày 07-05-2017


Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ Cần Xây vào 

lúc 06 giờ00 ngày 10-05-2017,

sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây 

Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria sớm về với Chúa

CÁO PHÓ 

Một người con của giáo xứ 
Anh PHÊRÔ TRẦM HOÀNG TƯỞNG, sinh năm 1978. Hiện ngụ tại khu 4, giáo xứ Cần Xây
vừa được Chúa gọi về lúc 03 giờ 00 ngày 25/03/2017

HƯỞNG DƯƠNG 39 TUỔI 
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 19 giờ ngày 25-03-2017


Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ Cần Xây vào 

lúc 04 giờ30 ngày 27-03-2017,


 sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây.

Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Anh Phêrô sớm về với Chúa

CÁO PHÓ 1

Một người con của giáo xứ 
Bà MARIA  HAI MÀU, sinh năm 1930. Hiện ngụ tại khu 1, giáo xứ Cần Xây
vừa được Chúa gọi về lúc 03 giờ 55 ngày 23/03/2017

HƯỞNG THỌ 87 TUỔI 
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 18 giờ ngày 23-03-2017


Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ Cần Xây vào 

lúc 07 giờ00 ngày 25-03-2017,


 sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây.
Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria sớm về với Chúa

CÁO PHÓ 

Một người con của giáo xứ 
Bà MARTHA VÕ THỊ LÀI, sinh năm 1934. Hiện ngụ tại khu 1, giáo xứ Cần Xây
vừa được Chúa gọi về lúc 03 giờ 15 ngày 27/02/2017
HƯỞNG THỌ 83 TUỔI 
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 11 giờ ngày 27-02-2017


Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ Cần Xây vào 

lúc 08 giờ30 ngày 01-03-2017,

sau đó hỏa táng tại Mỹ Hòa và đưa về Tàng cốt đường
 Giáo Xứ Cần Xây. 


Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Bà Martha sớm về với Chúa


CÁO PHÓ 

Một người con của giáo xứ 
Ông Phêrô NGUYỄN VĂN RÀNH, sinh năm 1931. Hiện ngụ tại khu 2, giáo xứ Cần Xây
vừa được Chúa gọi về lúc 13 giờ 30 ngày 23/02/2017
HƯỞNG THỌ 86 TUỔI 
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 21 giờ ngày 23-02-2017


Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ Cần Xây vào 

lúc 04 giờ45 ngày 25-02-2017,

 sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây.

Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Ông Phêrô sớm về với ChúaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét